تماس با ما
8.30 الی 17

Instagram

اینستاگرام با خطا روبه رو است.

01 Strict

02 Persone Circle

03 Material Card

میلاد جراح زاده مدیر اجرایی

From Jeff Bezos to Elon Musk and Piera Gelardi, learn about the entrepreneurs who took the right risks this past year

04 Our Staff

میلاد جراح زاده مدیر اجرایی

    05 Persone Table